Obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Zdeňka Pecky nezapsané v obchodním rejstříku, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města České Budějovice, identifikační číslo: 87957574, se sídlem U Výstaviště 26A, 370 05 České Budějovice, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.southwind.cz.

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Zdeněk Pecka, U Výstaviště 26A, 370 05 České Budějovice, identifikační číslo: 87957574, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u u Magistrátu města České Budějovice jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Registrace návštěvníka je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Na žádost návštěvníka lze registraci kdykoliv zrušit.

Kupní smlouva:

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít  bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Zpracování osobních údajů v případě použití webového formuláře:

Při poptávání zboží nebo služeb prostřednictvím poptávkového formuláře požaduje prodávající platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby přes ně mohl poptávající kontaktovat pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Bez další spolupráce bude prodávající data poptávajících zpracovávat nejdéle 2 roky od poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu:

Při nákupu bude prodávající pracovat s údaji, které kupující vyplní. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa a údaje pro registraci: e-mailová adresa. Přes tyto kontaktní údaje bude prodávající s kupujícím komunikovat ohledně stavu objednávky, případně ohledně reklamací nebo dotazů.

Osobní údaje bude prodávající dále zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Údaje bude prodávající zpracovávat po dobu plnění služby a poté 2 roky od posledního poskytnutí služby nebo dodání zboží.

K datům se dále dostanou poskytovatelé dalších služeb nutných pro provoz e-shopu prodávajícího: společnosti podílející se na expedici zboží, společnosti podílející se na expedici plateb.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu eshop.southwind.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží či službu za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na webu eshop.southwind.cz.

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu následujícími způsoby: bankovním převodem, online převodem nebo platební kartou. Způsob platby si kupující volí sám kliknutím na příslušnou variantu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od prodávajícího také v elektronické podobě.

VII. Dodací podmínky

Zasláním na adresu kupujícího:

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním hmotného zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno standardně v rámci území České republiky.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Elektronickou cestou:

Neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího bude kupujícímu zaslán informační e-mail s informací o možnosti vstupu do placené části kurzu či webového rozhraní a získání přístupu k elektronickému zboží nebo službě.

Elektronická služba – typicky online videokurz – je poskytována prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní na doméně southwind.cz, kde prodávající zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné. Prodávající zpřístupní kupujícímu službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí. Stažení obsahu služby není kupujícímu umožněno.

Zpřístupnění této služby prodávajícím předpokládá na straně kupujícího technické vybavení připojené k internetu umožňující přehrávání standardních videoformátů prostřednictvím standardního webového prohlížeče.

Elektronická služba bude kupujícímu k dispozici prostřednictvím přístupu k elektronické službě po dobu minimálně 3 let od jejího zakoupení.

Elektronické zboží – typicky elektronická publikace ve formátu ePUB – je poskytováno prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní na doméně southwind.cz a jeho zhlédnutí či stažení může být úplatné i bezúplatné. Prodávající zpřístupní kupujícímu elektronické zboží ve sjednaném rozsahu a umožní jeho stažení, vše výhradně a pouze pro jeho vlastní potřebu.

Zpřístupnění tohoto zboží prodávajícím předpokládá na straně kupujícího technické vybavení připojené k internetu umožňující prohlížení dokumentů ve standardním formátu ePUB.

VIII. Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah elektronických služeb a elektronického zboží poskytovaného prodávajícím je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je prodávající, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním elektronické služby kupujícímu nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci služby, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití elektronické služby jakož i jakékoliv další využití elektronického zboží je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

Kupující nesmí používat elektronickou službu ani elektronické zboží poskytnuté prodávajícím nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby kupující používal tuto službu i toto zboží nebo jejich části formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu prodávajícího.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Na elektronické zboží či službu nelze podle § 53 odst.8 zák. č.40/1964 Sb. občanský zákoník uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

X. Garance vrácení peněz

Kupující má možnost využít garanci vrácení peněz do 14 dnů od zakoupení kurzu. Dnem zakoupení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího. Kupující může tuto garanci využít maximálně u dvou kurzů.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.11.2022. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování
poštovní adresa: Southwind, Zdeněk Pecka, U Výstaviště 26A, 370 05 České Budějovice,
adresa elektronické pošty: info@southwind.cz,
telefon: (+420)732733228.

Zpět do obchodu